އީ-ކުތުބު
ކުޑަކުދިންނަށް ބޭނުންތެރި 8 ފޮތެއް

މިއީ ކުޑަކުދިންނަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބޭނުންތެރި 8 ފޮތެކެވެ.

  1. ޖަމަލެއްގެ ޝަކުވާ

މިއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ގެ ޙަޔާޕުޅުގައި ހިނގައިވާ ޙާދިޘާއެއްގެ މައްޗަށް ލިޔެފައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ވާހަކައެކެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ސުލައިމާނުގެފާނާއި ހިނި

މިއީ ސުލައިމާނުގެފާނުގެ ވާހަކަތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާނެ ވާހަކައެކެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ކުއްތާއަށް ފެން ދިން މީހާގެ ވާހަކަ

މިއީ ނަބިއްޔާ ޞައްލަالله ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ކިޔައިދެއްވާފއިވާ ވަރަށް ހިތްގައިމު ވާހަކައެކެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. އެހީވަމާ! އެހީވަމާ!
    މިއީ މީސްތަކުންނާއި އެހެނިހެން މަޚްލޫޤާތުތަކަށް އެހީވުމަށް ކުޑަކުދިންނަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ދިވެހި 100 ކަލިމަ ދަސްކުރަމާ

މިއީ ތާނައިގެ އަކުރުތަކުން ފަށޭ ބަސްތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ފޮތް ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ރަމަޟާން މަހާއި ދުޢާ

މިއީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރާ ދުޢާތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ވޯކްޝީޓެކެވެ.

ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ލިޔެލަމާ أ ން ر އަށް

މިއީ ޢަރަބި އަކުރުތައް ލިޔަންދަސްކޮށްދިނުމަށް އެހީއަކަށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ވޯކްޝީޓެކެވެ.

ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

  1. ޙަދީޘް ޗެލެންޖް

މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ޙަދީޘް ހިތުދަސްކޮށްދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ފޮތެކެވެ.

ޑައުންލޯޑްކޮށްލުމަށް

ހުރިހާ ފޮތްތައް އެއް ލިންކަކުން ހޯދާލުމަށް މިލިންކަށް ފިތާލާށެވެ.

އިތުރު ފޮތްތައް ހޯދާލުމަށް މި ވައިބާ ޗެނަލް އަށް ޖޮއިންކޮށްލާށެވެ.

79