ޚަބަރު
މުސްލިމަކީ ހެޔޮބަސް ބުނާ ނުބައި ބަހާއި ދުރުހެލިވާމީހާ: ހުކުރުޚުތުބާ

މުސްލިމަކީ ހެޔޮބަސް ބުނާ ނުބައި ބަހާއި ދުރުހެލިވާމީހާ: ހުކުރުޚުތުބާ

ސަލާމަތްކަމަކީ މުޅި ކައުނު އެކަމުގައި ޝާމިލްވާފަދަ ތަނަވަސްކަމެއް ލިބިގެންވާ މަހުފޫމެކެވެ. މުސްލިމަކީ ދިރޭ އެއްޗަށް ގޯނާކުރާނެ މީހެއްނޫނެވެ. މުސްލިމަކީ ބޭނުންނެތި ގަސްތައް ކަނޑައި، މޭވާތަށް ނައްތާލައިލާނެ މީހެއްނޫނެވެ. މުސްލިމަކީ ބިނާކުރަނިވި މީހެކެވެ. އޭނާ ހެވަށް ލޯބިކުރެއެވެ. ނުބަޔަށް ނަފްރަތުވެއެވެ. އޭނާއަކީ އާރާސްތުކުރާ ފަނާ ނުކުރާ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ ހެޔޮބަސް ބުނާ ނުބައި ބަހާއި ދުރުހެލިވާމީހާއެވެ.

0