ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ދީނުގެމަގު ގެނެސްދޭ އަލިވިލުން
”ދީނުގެމަގު“ މަޖައްލާ އަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ނޫރު މި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ތާ އަބަދަށް ދެމެހެއްޓުމުގެ މާތް މަޤްސަދުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭ ހަފްތާ މަޖައްލާއެކެވެ.
”ދީނުގެމަގު“ ފޭސްބުކު ޕޭޖުގައިވާ ލިޔުންތައް ކިޔާ އަނެކުންނަށް އެ ލިޔުންތައް ފޯރުކޮށްދެމާތޯއެވެ.
”ދީނުގެމަގު“ ފޭސްބުކު ޕޭޖުގެ ލިންކު:
”ދީނުގެމަގު“ން ޢިސްލާމީ ޢިލްމު ފޯރުކޮށްދޭން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެލައްވާ. ދެމިގެންވާ ޞަދަޤާތެއް ހޯއްދަވާ! 7770000041351 DHEENUGEMAGU މި މެސެޖު އެހެން ގުރޫޕުތަކުގައި ހިއްސާ ކުރައްވާ!
”ދީނުގެމަގު“ ފޯނު އެޕްލިކޭޝަން. ފަސޭހަކަމާ އެކު ދީނުގެމަގު ވިދާޅުވުމަށް މި އެޕް ޑައުންލޯޑު ކުރައްވާ!
އެންޑްރޮއިޑް ފޯނުތަކަށް: Playstore link: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.fzlunx.dheenuge_magu
އައި (އެޕަލް) ފޯނުތަކަށް: App Store link: https://apps.apple.com/us/app/dheenuge-magu/id1565256542
1