ޚަބަރު
އެހެން މީހުން ކުރިއެރުވުމަކީވެސް ތިބާގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހަނދާންކުރަންވާނެ: މުފްތީ މެންކް 

އައްޑޫ ހައި ސުކޫލްގައި މިރޭ ދެއްވި ދަރުސްގައި މުފްތީ މެންކް ވިދާޅުވީ އެހެން މީހުން ކުރިއެރުވުމަކީވެސް ތިބާގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހަނދާންކުރަންވާނެއެވެ. ތިބާ ކުރިއަށް ދިޔުމުގައި އެހެން މީހުން ކުރިއެރުވުމަކީ ޒިންމާއެކެވެ. އެހެންމީހުންނަށް ނޭނގޭ އެއްޗެހި ކިޔައި ދިނުމާއި އެހެން މީހުން ހެޔޮކަންކަން އަންގައި ދިނުމަކީ އާޚިރަތަކަށްވެސް މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެކަމުގައި ހެޔޮ ދަރުމައާއި ޘަވާބު އެމީހަކަށް ލިބިގެންދާނެެއެވެ. ތިބާފަރާތުން އެހެން މީހަކަށް އެއްޗެއް އެގުމަކީ އުފަލެއްގައި ކަމުގައި ހަދާށެެވެ. އަހަރެެން މިތިބީ ވަރަށްބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ.

2