ޚަބަރު
ޤަވާއިދުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުންވެއްޖެނަމަ، އެކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނެ: ހުކުރު ޚުތުބާ

މަގުތައް ބޭނުން ކުރުމުގައި އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވާ މީހުންނާއި މަގުގައި ހިނގާމީހުންވެސް ރައްކާތެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. މިފަދަ ކަންކަމަށް އިހުމާލުވެއްޖެނަމަ އޭގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ހިތާމަވެރި ޙާދިސާއަކާ މެދު ވިސްނަށް ޖެހޭނެއެވެ. ތިމާ އާއި މުޅި މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރކަމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް

1