ޚަބަރު
ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ, އެކަންކަން މަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް، ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ އައުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫން: ހުކުރުޚުތުބާ

ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ, އެކަންކަން މަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް، ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ އައުމަކީ ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫން: ހުކުރުޚުތުބާ

ފާހިޝް އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދީ އުޅޭ މީހުންނާއި އެކަންކަން މަނާ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ މީހުންގެ މައްޗަށް، ﷲ ތަޢާލާގެ ކޯފާ އައުމަކީ، ދުރުގައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މުސްލިމުންގެ ތެރޭގާއި ފާހިޝް އަމަލުތައް ފަތުރަން ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ހުރި އަޛާބުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކުރައްވައި، ﷲ تعال ވަހީ ކުރައްވާ އާޔަތެއް ގެ މާނާގައި ވަނީ: ”ހަމަކަށަވަރުން، އިމާންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުތުރުކަން ބޮޑު ފާފައިގެ ވާހަކަ އާއި، އަމަލު، ފެތުރިގެންދިއުމަށް ލޯބިކުރާ މީހުން ދަންނާށެވެ. ދުނިޔެއާއި ޚާއިރަތުގައި ވޭންދެނިވި އަޛާބު އެމީހުންނަށް ހުއްޓެވެ. ﷲ ދެނެވޮޑިގެންވެއެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެތެވެ.“

 

0