ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ރަމަޟާން މަސް: ނުބައި އާދަތަކުން ދުރުވަން ރަނުގެ ފުރުޞަތެއް

ނުބައި އާދަތައް ދޫކޮށްލަންޖެހެނީ ކީއްވެ؟

”އިންސާނާ ކަމަކަށް އާދަވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަކީ އެމީހެއްގެ ނާރުތަކާއި ކަށިތަކާ ގުޅިފައިވާ ފަދަ ކަމަކަށް ވެދެ އެވެ. އެހާރުން މާބޮޑު ވިސްނުމަކާއި ފިކުރަކާ ނުލައި އޮޓޮމެޓިކުން އެކަމެއް ކުރެވޭ ގޮތް ވެއެވެ. އެހެންވެ މިފަދަ އާދައެއް ދޫކޮށްލުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެދެއެވެ.“ (ސަޢުދުﷲ ޢަލީ، މިހާރު ނޫސް2017)

ނަފުސު އިސްލާޙުކުރުން

ނަފުސު އިޞްލާޙުކުރުމުގެ ގޮތުން އަޅަން ޖެހޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅަކީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައި އެކަން ކުރަން ފެށުމެވެ. ހާސް މޭލުގެ ދަތުރުވެސް ފެށެނީ އަޅާލެވޭ އެންމެ ފިޔަވަޅަކުން ކަމުގައި އަބަދުވެސް ހަނދާން ބަހައްޓާށެވެ.
ބޭކާރު ގޮތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ނުބައި އާދަ ދޫކޮށް، ތިބާއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި ގަދައަޅާ މަސައްކަތްކުރާށެވެ. އެހެނީ ތިބާއަށް ކާމިޔާބުވުން ޙާޞިލުވުންވަނީ ތިބާއަށް ފައިދާހުރި ކަންކަމުގައި ތިބާ މަޝްޣޫލުވުމުންނެވެ.
ބުނާ މީހަކު ބުނެފާނެއެވެ. އަހަރެންގެ މައްސަލައަކީ ރޯދަމަހަށް ފަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް ހަނދާން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކީ 30 ދުވަހު އާދަވެ ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ، ތިބާ ހުންނާނީ އެކަމަށް ހޭނިފައެވެ
ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެމީހެއްގެ ނަފްސު ހެޔޮކަންކަމުގައި ތަރުބިއްޔަތު ކުރަން އެދޭ މީހާ މިދުވަސްތަކުގައި ކުޑަ ހިތްވަރެއް ކޮށްލާށެވެ. އިސާހިތަކު ހެޔޮ ކަންތައްތައް އާދައަކަށްވެ ނުބައި ކަންތައްތަކަށް ނަފްރަތްތެރިކަން އުފެދި އެކަންތައްތަކުން ދުރުހެލިވެވިދާނެއެވެ.
މާތް ނަބިއްޔާ ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމަ ޙަދީޘް ކުރެއްވިއެވެ. “ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الأَمَانِي “ (رواه أحمد والترمذي) “ ބުއްދިވެރިއަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ލަގަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މަރުވުމަށް ފަހު އަންނަން އޮތް ދުވަހަށް (އާޚިރަތް ދުވަހަށް) ޓަކައި ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރާ މީހާއެވެ. އަދި ނުކުޅެދުންތެރި އަކީ ތިމާގެ އަމިއްލަ ނަފުސުގެ ލަގަން ހިތް އެދޭހާ ގޮތަކަށް ދޫކޮށްލައިގެން ހުރެ، ﷲގެ ޙަޟްރަތުން އުއްމީދުތައް ކުރާ މީހާއެވެ.“

ރަމަޟާން މަސް ނުބައި އާދަތަކުން ދުރުވަން އެހީތެރިވެދެނީ ކިހިނެއް؟

ކެއުމާއި ބުއިމަކީ އިންސާނާގެ ޟަރޫރީ ބޭނުމެކެވެ. ރަމަޟާންމަހު ނުކައި ނުބޮއެ ހުރެވުމުން އިންސާނާއަށް އޭނަގެ ނަފުސު ކޮންޓްރޯލުކުރެވިދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ލިބިދެއެވެ. ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރާމީހަކު ރޯދައަށް ހުރުމުން އޭނާއަށް ދަސްވަނީ ދުންފަތާއި ނުލާވެސް ދިރިޢުޅެވިދާނެކަމެވެ. ސިނގިރޭޓް ބުއިމަށް ހުންނަ އެދުންވެރިކަމާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އޭނަގެ ކިބައިގައި ހުރިކަން އެފަދަ މީހަކަށް ރޯދައިގެ ސަބަބުން ދަސްވެއެވެ.

0