ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަން

ކަށްވަޅުގެ ޢަޛާބުން ސަލާމަތް ވުމަށް ކުރެވިދާނެ ބައެއްކަންކަން:
1) ނަމާދުގެ ފަހު އައްތަޙިއްޔާތުގައި އެކަމަށް އެދި ދުޢާ ކުރުން.
2) ރަނގަޅަށް ތާހިރު ވުން
3) ދޫ ރައްކާތެރި ކުރުން
4) ހެޔޮ ޢަމަލުތައް ގިނަކުރުން

41