ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ޓިކްޓޮކް… ޓިކްޓޮކް.. ތިބާގެ ވަޤުތު އެ އަންނަނީ ކައިރި ވަމުންނެވެ.

ޒުވާނުންނޭވެ! މަރަކީ ޢުމުރެއް ދަންނަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. ދުނިޔެވީ މަޖަލާއި އުފަލުގެ ތެރެއަށް ޣަރަޤުވެ ނުގަންނާށެވެ. ޝައިޠާނީ މަޅިތަކުގައި ނުޖެހޭށެވެ. އޭނަގެ ދުންމާރިއަށް ނުނަށާށެވެ. އެކަމުގައި އަވަދިނެތި އުޅެނިކޮށް މަރުވެއްޖެނަމަ، ހިތާމައިގެ ކޮޅެއް ނެތެވެ.

މާތް ﷲ ގެ މަގުގައި ޘާބިތުވާށެވެ. އަމުރުފުޅުތަކަށް ބޯލަނބާށެވެ. ނަހީތަކުން ދުރުވާށެވެ. ޒުވާން ޢުމުރު މާތް ﷲ އަށް ކިޔަމަންތެރިވުމުގައި ހޭދަކޮށްފި ޒުވާނާއަށް އަރުޝީގެ ހިޔާވަހިކަންވެއެވެ.

0