ޚަބަރު
މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަކީ ސުވަރުގެއަށް ވާސިލުކޮށްދޭ މަގެއް، ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތާ މިހަކު ވާހުށީ ބާއްޖަވެރި ތަވާޟުޢުވެރި މީހަކަށެވެ. މައިންބަފައިންނަށް އިޙްސާންތެރިވެ ކަމޭހިތުމަކީ ދީލަތިކަމުގެ ސިފައެކެވެ. އަދި އެއީ ފުރިހަމަކަމައި މާތްކަމުގެ ދަލީލެކެވެ. އަދި އެއީ ސުވަރުގެއަށް ވާސިލުކޮށްދޭ މަގެކެވެ.

0