ނަޞޭޙަތާއި އިރުޝާދު
ކޮންމެ ދަރިވަރަކުވެސް ބަލައިލަންޖެހޭ ވީޑިއޯއެއް

ތަތާރުން ބަޣުދާދަށް އަރާ ކުތުބުޚާނާތަކުގެ ފޮތްތައް ދިޖުލާ ކޯރަށް އަޅާލި، މުޅި ކޯރުގެ ފެންގަނޑު ކަޅުވެގެންދިޔަ
އޭގެ ފަހުން އައި ހުޅަނގުގެ އިސްތިޢުމާރީ ބާރުތަކުން މުސްލިމުންގެ ކުތުބުޚާނާތަކުގެ ފޮތްތައް ފޭރިގަނެގެން ޔޫރަޕްގެ ކުތުބުޚާނާތަކަށް ގެންދިޔަ
މުސްލިމުން ފޮތާ ދުރުކޮށްގެންމެނުވީ މުސްލިމުން ބަލިނުކުރެވޭނެކަން އެބައިމީހުންނަށް އެނގޭ

1